Ushobora Kuduha Igitekerezo Cyawe

Niba Mwifuza kutwandikira cyangwa kuduha igitekerezo cyangwa kutugira inama mwaduhamagara kuri Telephone igendanwa nomero +250788351196 cyangwa mukayoherezaho ubutumwa kuri whatsapp. Mushobora no kunyura kuri iyi paji mukandika icyo mushaka kutugezaho murakoze cyane.